Các hoạt động thu chi của ngân hàng thương mại

Mục đích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại là lợi nhuận. Lợi nhuận cao đồng nghĩa quản lý tốt các khoản mục tài sản Có, nhất là khoản mục cho vay và đầu tư, cùng các hoạt động trung gian khác.

thu chi ngan hang

Các khoản thu nhập của ngân hàng bao gồm hai khoản:

 1. Thu về hoạt động tín dụng (thu lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, phí cho thuê tài chính, phí bảo lãnh...)
 2. Thu về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ (thu lãi tiền gửi, dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ...)
 3. Thu từ các hoạt động khác:
  + Thu lãi góp vốn, mua cổ phần
  + Thu về mua bán chứng khoán
  + Thu về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý
  + Thu về nghiệp vụ ủy thác, đại lý
  + Thu dịch vụ tư vấn
  + Thu kinh doanh bảo hiểm
  + Thu dịch vụ ngân hàng khác (bảo quản cho thuê tủ két sắt, cầm đồ...)
  + Các khoản thu bất thường khác.

Các chi phí của ngân hàng:

 1. Chi về hoạt động huy động vốn:
  + Trả lãi tiền gửi
  + Trả lãi tiền tiết kiệm
  + Trả lãi tiền vay
  + Trả lãi kỳ phiếu, trái phiếu...
 2. Chi về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
  + Chi về dịch vụ thanh toán
  + Chi về ngân quỹ (vận chuyển, kiểm đếm, bảo vệ, đóng gói...)
  + Cước phí bưu điện về mạng viễn thông
  + Chi về dịch vụ khác.
 3. Chi về hoạt động khác: chi về mua bán chứng khoán và chi kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý.
 4. Chi nộp thuế, các khoản phí, lệ phí...
 5. Chi cho nhân viên: gồm lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên, trang phục bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn, trợ cấp thôi việc cho nhân viên, chi về công tác xã hội.