Hiểu về: Phí và lệ phí

Phí và lệ phí là các nguồn thu thường đề cập đầu tiên trong các nguồn thu vốn có của ngân sách nhà nước. Hai khoản này gắn liền với chức năng cung cấp hàng hóa công.
Di chuyển nhanh đến: Phí - Lệ phí

Hiểu về phí và lệ phí

Phí và lệ phí là các khoản thu tuy chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng nguồn thu của ngân sách nhà nước song vẫn được huy động và khai thác nguồn thu đưa vào ngân sách nhà nước nhằm:
  • Tận dụng tối đa nguồn thu
  • Bù đắp được chi phí, giảm áp lực phải bù đắp từ thu thuế
  • Kiểm soát được nhu cầu sử dụng.

Phí

Phí là khoản thu mang tính bù đắp một phần chi phí thường xuyên và bất thường về các dịch vụ công cộng hoặc bù đắp chi phí cho các hoạt động duy trì, tu bổ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho người nộp phí.

Phí có rất nhiều loại, tùy theo phân cấp cho các ngành, các địa phương ban hành và thực hiện thu cho ngân sách nhà nước, mà phí được chia thành 2 loại: các loại phí mang tính phổ biến và các loại phí mang tính địa phương.

Lệ phí

Lệ phí là khoản thu bắt buộc đối với các pháp nhân và thể nhân nhằm bù đắp chi phí hoạt động hành chính của nhà nước, đồng thời là khoản động viên sự đóng góp cho ngân sách nhà nước. Ví dụ: lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng...

Lệ phí mang tính chất pháp lý, thường do các cơ quan hành chính các cấp ban hành theo sự phân cấp của nhà nước. Khoản thu này đi cùng với việc nhà nước cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chuyên dùng nào đó, vì vậy nó mang tính chất hoàn trả trực tiếp.