Phân biệt lãi suất tiền gửi ngân hàng & lãi suất tín dụng ngân hàng

Căn cứ vào nghiệp vụ ngân hàng, chúng ta thường gặp 2 loại lãi suất: Lãi suất tiền gửi ngân hàng & Lãi suất tín dụng ngân hàng.

Phân biệt lãi suất tiền gửi ngân hàng & lãi suất tín dụng ngân hàng

Lãi suất tiền gửi ngân hàng

Lãi suất tiền gửi ngân hàng là lãi suất ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi vào ngân hàng. Lãi suất tiền gửi ngân hàng có nhiều mức khác nhau tùy thuộc vào:
  • Loại tiền gửi là ngoại tệ hay nội tệ.
  • Loại tài khoản là tiền gửi thanh toán hay tiền gửi tiết kiệm.
  • Loại thời hạn là không kỳ hạn, ngắn hạn hay dài hạn.
  • Quy mô tiền gửi.

Lãi suất tín dụng ngân hàng

Lãi suất tín dụng ngân hàng là lãi suất mà người đi vay phải trả cho ngân hàng (ngân hàng đóng vai cho vay). Lãi suất tín dụng ngân hàng cũng có nhiều mức tùy theo loại tiền, thời hạn, phương thức, mục đích tiền vay và theo mức độ quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng.

Bạn cần vay ngân hàng để mua nhà?