Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá ruộng đất

Để đánh giá ruộng đất người ta dùng tiêu chí sau:

Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá ruộng đất

Đánh giá về qui mô đất nông nghiệp

Người ta thường sử dụng 3 chỉ tiêu:
 • Tổng diện tích đất nông nghiệp.
 • Diện tích đất nông nghiệp bình quân lao động.
 • Diện tích đất nông nghiệp bình quân nhân khẩu.

Đánh giá về mặt bố trí sử dụng

Người ta dùng các chỉ tiêu về cơ cấu diện tích (có thể tính cho diện tích canh tác hoặc diện tích gieo trồng). Chỉ tiêu này được tính bằng phần trăm đất nông nghiệp dùng cho các mục đích trên tổng diện tích nông nghiệp.

Đánh giá việc tận dụng đất nông nghiệp trong ngành trồng trọt

Người ta dùng chỉ tiêu hệ số sử dụng ruộng đất. Hệ số sử dụng ruộng đất được tính bằng tỷ số diện tích gieo trồng trong một năm và diện tích canh tác. Diện tích canh tác của một thửa ruộng chính là diện tích tự nhiên của thửa ruộng đó.

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất

 • Năng suất cây trồng: tính bằng tổng khối lượng sản phẩm sản xuất ra trên một đơn vị diện tích trong một vụ.
 • Năng suất ruộng đất: chỉ tiêu này được tính dưới hai hình thức:
  + Hình thức hiện vật: tính bằng tổng khối lượng nông sản (cùng loại) trên một đơn vị diện tích canh tác trong một năm, dùng để so sánh việc sử dụng đất theo từng loại cây trồng, vật nuôi.
  + Hình thức giá trị: được tính bằng tổng giá trị sản lượng hay tổng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác trong một năm. Đây là chỉ tiêu tổng hợp về sức sản xuất của đất.
 • Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên một đơn vị diện tích gieo trồng:
  + Lợi nhuận: tính bằng tổng giá trị sản lượng trên một đơn vị diện tích trừ tổng chi phí trên diện tích đó.
  + Tỷ suất lợi nhuận: tính bằng phần trăm của lợi nhuận so với chi phí hoặc so với doanh thu.

Đánh giá ruộng đất về mặt kinh tế

Hai phương pháp để đánh giá phổ biến hiện nay:
 • Cách đánh giá của tổ chức FAO: dựa vào thang điểm 100 để chia ruộng đất thành 5 hạng (từ đất đai rất tốt đến rất xấu).
 • Cách đánh giá kinh tế ruộng đất của Việt Nam: căn cứ vào 5 yếu tố để đánh giá, đó là: chất đất, vị trí, địa hình, khí hậu - thời tiết và điều kiện tưới tiêu.