Đặc điểm và vai trò của ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp

Cùng tìm hiểu về đặc điểm và vai trò của ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp.


Đặc điểm và vai trò của ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp

Đặc điểm của ruộng đất

Thứ nhất, ruộng đất là một tư liệu sản xuất đặc biệt, bởi nó vừa có tính chất của tư liệu lao động, vừa là đối tượng lao động vì con người tác động vào ruộng đất để làm nó tốt hơn.

Nếu nhìn dưới góc độ con người thông qua ruộng đất để truyền dẫn tác động của mình vào các đối tượng sinh vật nhằm tạo ra nông sản, thì ruộng đất là tư liệu lao động.

Ruộng đất mang cả tính chất của đối tượng lao động và tư liệu lao động nên là một loại tư liệu sản xuất đặc biệt của nông nghiệp.

Thứ hai, ruộng đất được coi là một loại tài sản cố định. Loại tài sản cố định này có sự khác biệt với loại tài sản cố định thông thường khác ở chỗ:
  • Ruộng đất không chịu ảnh hưởng của qui luật hao mòn vô hình, hơn nữa giá trị của nó lại có xu hướng tăng lên.
  • Nhìn chung các tài sản cố định thông thường khi đã qua sử dụng, dù có được sữa chữa hay hiện đại hóa thì sức sản xuất cũng kém dần đi. Tuy nhiên, nếu được sử dụng hợp lý, thì sức sản xuất ngày càng tăng. Sức sản xuất của ruộng đất được biểu hiện ở độ màu mỡ của đất.
Thứ ba, ruộng đất có vị trí cố định trên bề mặt trái đất, gắn bó chặt chẽ với nguồn nước, khí hậu và hệ động thực vật đặc trưng. Đặc điểm này cùng với tài chính không đồng đều về độ màu mỡ của đất là một trong những yếu tố qui định tính khu vực của sản xuất nông nghiệp.

Vai trò của ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp

Vai trò của đất đai trong nông nghiệp đặc biệt quan trọng vì để tạo ra một đơn vị giá trị trong nông nghiệp thường phải sử dụng diện tích đất lớn hơn các ngành sản xuất khác.

Ruộng đất không chỉ đóng vai trò là địa bàn tổ chức sản xuất mà còn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu cho cây trồng.