Vì sao thị trường tài chính lại quan trọng trong nền kinh tế?

Thị trường tài chính không giới hạn hoạt động chỉ trong chức năng truyền thống là luân chuẩn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, mà còn giúp phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế.

Vì sao thị trường tài chính lại quan trọng trong nền kinh tế?


Thông qua thị trường tài chính, vốn từ những người thiếu các dự án đầu tư hiệu quả được chuyển tới những người có các dự án đầu tư hiệu quả hơn nhưng thiếu vốn.

Kết quả: kinh tế tăng trưởng, tạo việc làm và năng suất lao động cao hơn.

Ngoài ra thị trường tài chính còn có các chức năng khác:
  • Cung cấp phương tiện để thực hiện thanh khoản trong nền kinh tế.
  • Cung cấp phương tiện để quản lý rủi ro.
  • Cung cấp phương tiện để thực hiện việc thanh toán trong thương mại được thuận lợi hơn.
  • Tạo ra cơ chế để tập trung các nguồn lực hoặc chia nhỏ quyền sở hữu các doanh nghiệp.
  • Cung cấp thông tin về giá cả nhằm hỗ trợ cho việc phi tập trung quá trình ra quyết định.