Vì sao đường cầu dốc xuống từ trái sang phải?

Đường cầu dốc xuống từ trái sang phải, trong kinh tế học, thể hiện sự nghịch biến giữa giá cả và số lượng hàng hóa, với điều kiện các yếu tố khác không đổi, được giải thích bằng hai lý do như sau:

Vì sao đường cầu dốc xuống từ trái sang phải?


Vì sao đường cầu dốc xuống từ trái sang phải?

Thứ nhất, hiệu ứng thay thế (Substitution Effect):
Khi giá một loại hàng hóa tăng lên, người tiêu dùng có xu hướng thay thế nó bằng hàng hóa tương tự, như khi giá phở bò tăng lên tôi chuyển sang ăn món khác tương đương chẳng hạn.

Thứ hai, hiệu ứng thu nhập (Income Effect):
Giá tăng nghĩa là thu nhập thực tế (khả năng mua) sẽ giảm, như khi giá xăng dầu tiếp tục tăng, có phải bạn sẽ giảm đi xe lại và cả những hàng hóa khác nữa.